Juncera đã được trao danh hiệu "Nhà cung cấp xuấ

2020-12-11 05:28:50 admin 847
Juncera ?ã ???c trao danh hi?u "Nhà cung c?p xu?t s?c" b?i Công Ty TNHH S?n xu?t Keda
 V?a qua, ??i di?n c?a Juncera ?ã tham d? “H?i ngh? các nhà cung c?p 2020” do Công ty TNHH S?n xu?t Keda t? ch?c và ??t danh hi?u vinh d? “Nhà cung c?p xu?t s?c 2019-2020”
 
 
T?i b?a ti?c tri ân , ông Bian Cheng Ch? T?ch Công Ty TNHH s?n xu?t Keda ,?ã có bài phát bi?u khai m?c và bày t? s? chào ?ón và c?m ?n ??n t?t c? các nhà cung c?p
 

Là m?t doanh nghi?p hàng ??u trong ngành máy móc g?m s? ? Trung Qu?c và Th? gi?i Công Ty TNHH s?n xu?t Keda ???c thành l?p vào n?m 1992 và niêm y?t trên sàn ch?ng khoán Th??ng H?i vào n?m 2002 . Nó bao g?m máy móc g?m s? ,máy m?c v?t li?u t??ng ,máy móc ?á và máy móc v?t li?u xây d?ng khác ,s?n xu?t và kinh doanh g?m s? .Làm s?ch và b?o v? môi tr??ng ,v?t li?u pin lithium ,máy b?m th?y l?c ,máy ch?t l?ng ,n?ng l??ng thông minh và các và các l?nh v?c kinh doanh khác .Keda tích c?c tri?n khai trên toàn c?u, ?ã thành l?p h?n 10 c? s? R&D và s?n xu?t ? Châu Á ,Châu Âu , Châu Phi và các s?n ph?m s?n xu?t ra ???c bán cho h?n 50 qu?c gia và khu v?c .

Vào n?m 2020 , m?t s? d? án dây truy?n c?a Juncera ?ã ???c hoàn thành thành công ,ch? y?u d?a vào thi?t b? ch?t l??ng cao ??n t? các th??ng hi?u l?n nh? Keda và Litai ,c?ng v?i 2 s?n ph?m c?t lõi c?a Juncera :M?t là “ Xây d?ng công ngh? g?m s? “ do Botaisite biên t?p ,?óng vai trò quan tr?ng trong vi?c ?ào t?o nhân viên nhà máy ; th? 2 là h? th?ng qu?n lý chuyên gia g?m s? ki?n trúc do Juncera phát tri?n , giám sát có h? th?ng các thông s? quy trình ?? g? l?i s?n xu?t cung c?p c? s? lý thuy?t .

Nhân viên qu?n lý và k? thu?t c?a Juncera tham gia vào ngành công nghi?p phi kim và vô c? . Trong ?ó 2 ng??i có b?ng th?c s? c?a ??i h?c Công ngh? V? Hán ,4 ng??i có b?ng c? nhân,??i h?c jingdezhen 6 ng??i ,2 giáo s? t? ??i h?c Công ngh? V? Hán và 2 ti?n s? n??c ngoài .Công ty ?ã xây d?ng trung tâm d?ch v? và th? nghi?m công ngh? v?t li?u phi kim lo?i vô c? có ?? chính xác cao c?a riêng mình . Juncera cam xét phát tri?n nh? m?t nhà cung c?p gi?i pháp ch?t l??ng cao cho ngành công nghi?p g?m s? toàn c?u.


Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera鲁ICP备19003072号-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO