Quy trình giải quyế khuyế tật gốm

2019-07-11 15:53:17 admin 1080

1. Để kiểm tra lỗi mẫu, hãy gửi sản phẩm đến một cơ quan thử nghiệm của bên thứ ba, Zibo Botest Technology Services Co., Ltd.
2. Liệt kê tất cả các yếu tố ảnh hưởng gây ra các khuyết tật và dần dần kiểm tra các chi tiết của các khuyết tật cụ thể;
3. Phân tích các yếu tố chính gây ra các khuyết tật.

Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera鲁ICP备19003072号-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO